Bokföring är något som alla företag enligt lag måste upprätta, så att det går att följa företagets ekonomiska flöden med full transparens. Det handlar helt enkelt om att föra anteckningar över de affärstransaktioner som företaget gjort och som översätts till de ekonomiska händelser som inträffat under en viss tid.

För att lättare kunna följa ett företags bokföring ska alla transaktioner bokföras i datumordning och här är det viktigt att märka varje transaktionen med ett så kallat verifikationsnummer (A1, A2 och så vidare) för att underlätta både arbete och eventuell kontroll. Allting ska finnas utskrivet på papper och samlas lämpligen i pärmar.

Vad innebär bokföringslagen?

Bokföringslagen ser till att alla de direktiv och lagar som omfattas av svensk lagstiftning vad gäller bokföring följs. Lagen finns till som en vägledning för alla bolag, oavsett om detta handlar om aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor eller andra förekommande bolagsformer, så att det inte ska råda några tvivel om hur bokföringen ska upprättas.

Bokföringslagen innebär en tydlig systematik vad gäller löpande bokföring och bokslut, så att bokföringen blir samma för alla. Detta ger en tydlig översikt inte bara för företaget i sig, utan och för revisor och liknande. Alla affärshändelser, transaktioner och dylikt, ska registreras som verifikationer i en så kallad grundbok och huvudbok.

Varför är bokföring viktigt?

Bokföring på företagBokföring skapar en transparens för alla inblandade och gör detta till något som är lika för alla företag, oavsett bransch och storlek. Det är dessutom en stor tillgång för verksamheten i fråga, som på ett översiktligt sätt får koll på hur väl företagets affärer fungerar – och vilka kostnadskategorier som bör ses över.

  • Bokföring ger tydlighet och transparens, för alla inblandade
  • Bokföring är lika för alla; det ska göras av alla företag, oavsett bransch eller storlek
  • Bokföringen ger företaget en viktig överblick över verksamheten och dess kostnader
  • Bokföringen ger indikationer över vilka kostnader som bör ses över och var någonstans man kan göra besparingar

Vilka är fördelarna med bokföringsprogram?

Pärmar med bokföringAtt använda ett bokföringsprogram jämfört med traditionell bokföring utförd på vanligt papper innebär en rad olika fördelar. Till att börja med är e-bokföringen mycket säkrare, förutsatt förstås att man sparar sina filer på ett bra sätt. Har man bara en fungerande backup är det enkelt att återskapa eventuellt bortfall av data.

Genom att lagra informationen i ett system är det också möjligt att använda denna information i andra syften, som exempelvis export till ett annat system – eller bara något så enkelt som ett Excel-ark. Det går också lätt att dela information med andra personer på företaget, samt med företagets revisor och övriga externa parter.

Vad gör bokföringsnämnden?

Bokföringsnämnden är ett expertorgan utsett av staten att ansvara för en god redovisningssed. De ger råd kring bokföringsregler i stort, i de fall att man har funderingar kring det som står skrivet i årsredovisningslagen och bokföringslagen. Detta görs för att underlätta företagets arbete med just bokföring och redovisning.

I bokföringsnämndens uppdrag ingår också att finnas till hands för Regeringskansliet när det handlar om redovisningsfrågor och liknande. Man är också behjälplig mot domstolar i det fall dessa behöver assistans i frågor gällande god redovisningssed. Uppdraget innefattar även yttringar över författningsförslag samt deltagande i olika former av utredningar, när sådana förekommer.