Periodisk sammanställning ska lämnas in till Skatteverket av alla som bedriver handel mellan två beskattningsbara personer i två olika EU-länder. För att skattemyndigheterna i respektive land ska kunna kontrollera att handeln gått rätt till ska säljaren lämna in den periodiska sammanställningen varje månad, eller i vissa fall en gång i kvartalet. Den företagare som inte lämnar in sin periodiska sammanställning i tid kan få betala förseningsavgift.

Vad omfattas?

Periodisk sammanställningVilka varor och tjänster är det som omfattas av den periodiska sammanställningen? Omsättning av varor som överförs från Sverige till ett annat EU-land, där köparen är registrerad för mervärdesskatt. Reglerna styrs till stor del av den så kallade destinationsprincipen, som innebär att varorna och tjänsterna beskattas i landet där de ska konsumeras.

De tjänster som ska redovisas i den periodiska sammanställningen är de som överförs mellan beskattningsbara personer, och där själva tjänsten är beskattningsbar i landet där den omsätts. Det finns särskilda listor på exakt vilka tjänster som är inkluderade i EU-länders skatteplikt. Det är alltså skattereglerna i köparens hemland som gäller.

Vilka uppgifter ska finnas med?

För att den periodiska sammanställning ska anses vara komplett behöver följande uppgifter alltid finnas med:

 • Köparens VAT-nummer, en landskod på två bokstäver, följd av maximalt tolv tecken. Bindestreck, punkter eller mellanslag ska inte tas med. Om du överför varor till din egen verksamhet i ett annat EU-land ska du ange det VAT-nummer som ditt företag i det aktuella landet har.
 • Det sammanlagda värdet, i svenska kronor, av dina fakturerade kostnader (inklusive leveranskostnader), kreditfakturor och varor som överförts från din verksamhet i Sverige till din verksamhet i annat EU-land.
 • Värdet av trepartshandel, i svenska kronor, om du har varit mellanman vid sådan handel.
 • Det sammanlagda värdet, i svenska kronor, av tjänster som du har sålt och kreditfakturor som har utfärdats vid försäljning av tjänster.

Varje VAT-nummer ska bara förekomma en gång i den periodiska sammanställningen. Har flera försäljningar skett till en kund ska det sammanlagda värdet av varuleveranser, tredjepartshandel och tjänster redovisas på en rad. Uppgifterna lämnas på ett särskilt formulär antingen via Skatteverkets hemsida eller i pappersformat.

Ett företag som säljer både varor och tjänster till andra EU-länder måste lämna in den periodiska sammanställningen varje månad. Annars gäller att den som enbart säljer varor ska redovisa varje kalendermånad då försäljning har skett, och den som enbart säljer tjänster ska redovisa sin försäljning för varje kvartal. Om det inte sker någon försäljning behöver dock inte någon sammanställning skickas in.

Datumen som gäller är den 25:e i månaden efter att försäljningen ägt rum, om sammanställningen lämnats in elektroniskt, och den 20:e om det rör sig om en sammanställning på papper. Om sammanställningen lämnas in kvartalsvis ska den vara Skatteverket tillhanda senast den 20:e eller 25:e i första månaden efter det aktuella kvartalet, då försäljningen ägde rum.

Undantag

Det finns en del undantag när det gäller redovisningen av omsättningen av varor och tjänster. Några exempel på dessa är:Periodisk sammanställning

 • Om varan ska konsumeras ombord på ett tåg, ett flygplan eller fartyg på väg mellan två EU-länder.
 • Om varan endast ska användas tillfälligt (max 2 år) i destinationslandet, och användandet ska ske i samband med omsättning av tjänst.
 • När en vara skickas till ett annat EU-land för att arbete ska utföras på den, och varan därefter kommer att sändas tillbaka till Sverige.
 • När en vara transporteras till ett annat EU-land, och säljaren i Sverige ska betala moms i EU-landet, enligt bestämmelserna om distansförsäljning.
 • När en vara exporteras till ett annat EU-land för att monteras eller installeras där.
 • När gas, värme, el eller kyla överförs till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land via ett distributionsnät.

Valuta

Uppgifter om kostnader för transporter, varor och tjänster ska alltid anges i svenska kronor, även om fakturering eller betalning har skett i en annan valuta. Vid omräkning av valuta används en av dessa två metoder: antingen valutakursen för den dag då uppgiftsskyldigheten träder i kraft, eller en genomsnittlig månatlig kurs.

Uppgiftsskyldigheten för varor

Den periodiska sammanställningen omfattar en bestämd tidsperiod, en så kallad rapporteringsperiod, vilken är en månad när det handlar om omsättningen av varor. Information om omsättningen ska ske den rapporteringsperiod då fakturan utfärdats, dock senast femtonde dagen i den månad som kommer efter månaden då varan eller varorna levererades.

Uppgiftsskyldigheten för tjänster

När det kommer till tjänster är rapporteringsperioden tre månader lång. Enligt Skatteverket ska tjänster tas med i den periodiska sammanställningen om de utförs eller betalas i förskott under aktuell rapporteringsperiod. Ett undantag är om tjänsten utförs regelbundet utan betalning, då den redovisas i slutet på varje kalenderår.

Slutsats

Om man har frågor eller känner sig osäker kring vilka regler som gäller angående den periodiska sammanställningen kan man alltid vända sig till Skatteverket, som hjälper till att svara på det mesta. Alla aktuella inlämningsdatum samt användbara blanketter finns på deras hemsida, och där kan man även skicka in sin periodiska sammanställning elektroniskt.

 • Periodisk sammanställning är en rapport över försäljning till andra EU-länder.
 • Sammanställningen ska lämnas in för de perioder då försäljning till andra EU-länder har skett.
 • Den periodiska sammanställningen ska lämnas in för varje månad, eller varje kvartal, då försäljning till EU-land har skett.
 • För försäljning av varor ska sammanställning lämnas in varje månad. För försäljning av tjänster ska sammanställning lämnas in för varje kvartal.

När ska jag lämna periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning ska lämnas för varje period då försäljning har skett. Försäljning av varor, eller av varor och tjänster, ska redovisas månaden efter att försäljningen skett. Försäljning av tjänster ska redovisas första månaden efter det kalenderkvartal då försäljningen skett.

När ska den periodiska sammanställningen vara inne?

Om du lämnar in din periodiska sammanställning elektroniskt ska den vara inne senast den 25:e i den aktuella månaden. Sammanställning på papper ska vara Skatteverket tillhanda senast den 20:e i den aktuella månaden.

Hur gör jag för att rätta en periodisk sammanställning?

Om något blivit fel i den periodiska sammanställning du har lämnat in kan du lämna in en rättad version. I denna version behöver du bara fylla i de rader som du vill ändra eller lägga till.