En så kallad periodisk sammanställning ska lämnas in till Skatteverket av alla som bedriver handel mellan två beskattningsbara personer i två olika EU-länder. För att skattemyndigheterna i respektive land ska kunna kontrollera att handeln gått rätt till ska säljaren lämna in den periodiska sammanställningen varje månad.

Vad omfattas?

Vilka varor och tjänster är det som omfattas av den periodiska sammanställningen? Omsättning av varor som överförs från Sverige till ett annat EU-land, där köparen är registrerad för mervärdesskatt. Reglerna styrs till stor del av den så kallade destinationsprincipen, som innebär att varorna och tjänsterna beskattas i landet där de ska konsumeras.

Periodisk sammanställningVilka uppgifter ska finnas med?

För att den periodiska sammanställning ska anses vara komplett behöver följande uppgifter alltid finnas med:

  • Köparens VAT-nummer
  • Säljarens VAT-nummer
  • Sammanlagd ersättning för samtliga varuleveranser till samtliga köpare (här ingår även leveranskostnader som tillfaller säljaren)

Uppgifterna lämnas på ett särskilt formulär antingen via Skatteverkets hemsida eller i pappersformat.

Undantag

Det finns en del undantag när det gäller redovisningen av omsättningen av varor och tjänster. Några exempel på dessa är om varan ska konsumeras ombord på ett tåg, ett flygplan eller fartyg på väg mellan två EU-länder samt om varan endast ska användas tillfälligt (max 2 år) i destinationslandet.

Vilka tjänster omfattas?

De tjänster som ska redovisas i den periodiska sammanställningen är de som överförs mellan beskattningsbara personer, och där själva tjänsten är beskattningsbar i landet där den omsätts. Det finns särskilda listor på exakt vilka tjänster som är inkluderade i EU-länders skatteplikt. Det är alltså skattereglerna i köparens hemland som gäller.

Valuta

Uppgifter om kostnader för transporter, varor och tjänster ska alltid anges i svenska kronor, även om fakturering eller betalning har skett i en annan valuta. Vid omräkning av valuta används en av dessa två metoder: antingen valutakursen för den dag då uppgiftsskyldigheten träder i kraft, eller en genomsnittlig månatlig kurs.

Uppgiftsskyldigheten för varor

Den periodiska sammanställningen omfattar en bestämd tidsperiod, en så kallad rapporteringsperiod, vilken är en månad när det handlar om omsättningen av varor. Information om omsättningen ska ske den rapporteringsperiod då fakturan utfärdats, dock senast femtonde dagen i den månad som kommer efter månaden då varan eller varorna levererades.

Uppgiftsskyldigheten för tjänster

När det kommer till tjänster är rapporteringsperioden tre månader lång. Enligt Skatteverket ska tjänster tas med i den periodiska sammanställningen om de utförs eller betalas i förskott under aktuell rapporteringsperiod. Ett undantag är om tjänsten utförs regelbundet utan betalning, då den redovisas i slutet på varje kalenderår.

Slutsats

Om man har frågor eller känner sig osäker kring vilka regler som gäller angående den periodiska sammanställningen kan man alltid vända sig till Skatteverket, som hjälper till att svara på det mesta. Alla aktuella inlämningsdatum samt användbara blanketter finns på deras hemsida, och där kan man även skicka in sin periodiska sammanställning elektroniskt.